Latvijas Finanšu nozares asociācijas dalība ir atvērta jebkurai bankai vai komersantam, kas Latvijas Republikā sniedz finanšu sektoram būtiskus vai inovatīvus finanšu pakalpojumus, tostarp finanšu tehnoloģiju vai konsultāciju pakalpojumus. Asociācija pārstāv Latvijas finanšu nozari nacionālā un starptautiskā līmenī.

Asociētā biedra ieguvumi

 • Iesaiste komitejās un darba grupās, piemēram, Kreditēšanas, Juridiskajā, Darbības atbilstības, Komunikācijas, Kapitāla tirgus un Maksājumu un digitālo produktu komitejā, Informācijas apmaiņas starp kredītiestādēm nodrošināšanai, Piedziņas jautājumu, Starptautisko finanšu sankciju, Ilgtspējīgas finansēšanas, Personas datu aizsardzības (GDPR), IT drošības darba grupās.
 • Dalība Asociācijas kopsapulcē
 • Kopīgs darbs pie aktuālo normatīvo aktu un politikas plānošanas dokumentu izstrādes.
 • Aktīva iesaiste nozares problēmu jautājumu kopīgā risināšanā, sadarbībā ar citām asociācijām un publiskā sektora partneriem.
 • Iespēja iesaistīties Eiropas Banku federācijas darba grupās, tikšanās un pasākumos.
 • Informācijas saņemšana par sev aktuālajiem nozares jautājumiem un aktualitātēm.
 • Nodrošināta platforma informācijas sniegšanai (pieredzes apmaiņai) un sadarbības veidošanai starp biedriem un asociētiem biedriem. 
 • Asociācijas telpu izmantošana nozares pasākumiem un individuālajām tikšanās reizēm.
 • Dalība Asociācijas rīkotajos pasākumos. 


Papildus ieguvumi biedram

 • Iespēja tikt ievēlētiem par komiteju un darba grupu vadītājiem.
 • Biedra augstākā amatpersona (valdes priekšsēdētājs vai loceklis, pārstāvniecības/filiāles vadītājs vai vietnieks) var kļūt par Asociācijas padomes locekli.

Asociētā biedra pienākumi

Lai iegūtu asociēta biedra statusu nepieciešams

 • Brīvā formā uzrakstīt iesniegumu un nosūtīt uz e-pastu info@financelatvia.eu   (Šajā iesniegumā ir jānorāda par gatavību pievienoties iepriekšējā punktā minētajiem pašregulācijas dokumentiem).


Plašākai informācijai aicinām sazināties: 

info@financelatvia.eu
+371 67284528

 

Biedri

Asociētie biedri