Latvijas Komercbanku asociācijas (LKA) ir apstiprinājusi vairākus pašregulācijas dokumentus – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas (AML/CFT) politiku un vadlīnijas.

 

Pieņemtie pašregulācijas dokumenti iezīmē jaunu LKA darbības virzienu, un ir nozīmīgs solis LKA mērķa sasniegšanā – tuvākajos 2-3 gados savu biedru vidū sasniegt augstākos starptautiskos standartus finanšu noziegumu novēršanā un apkarošanā.

Kopš 2016. gada sasniegts būtisks progress, lai Latvijas banku sistēma netiktu izmantota noziedzīgiem mērķiem. Latvijas bankas pastāvīgi veic kontroles mehānismu pilnveidi, lai paaugstinātu standartus, laicīgi identificētu un pārvaldītu iespējamos riskus, kā arī novērstu prettiesisku darbību. Jaunizstrādātā politika un vadlīnijas ir būtisks solis pārmaiņu procesā, pastiprinot Latvijas banku cīņu ar finanšu noziegumiem.

“Šādi nozares pašregulācijas dokumenti ir īpaši nepieciešami, lai efektīvāk vadītu Latvijas banku sektoram piemītošos riskus un jau šobrīd noteiktu paaugstinātus standartus. Šo dokumentu tapšana bija laikietilpīgs un rūpīgs darbs, konsultējoties ar asociācijas biedriem, sadarbības partneriem un valsts institūcijām. Esam lepni, ka spējām panākt vienošanos nozares līmenī, LKA biedru vidū, ka paši sev ceļam latiņu un uzliekam papildu standartus. Arī turpmāk mēs strādāsim pie risinājumiem, lai asociācijas biedru vidū sasniegtu augstākos standartus finanšu noziegumu novēršanā un tie atbilstoši vadītu nozarei piemītošos riskus,” uzsver Sanda Liepiņa, LKA valdes priekšsēdētāja.

LKA apstiprinātajos pašregulācijas dokumentos ietilpst Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju piemērošanas politika, kā arī trīs vadlīnijas:

Izstrādājot šīs vadlīnijas, tika ņemti vērā Latvijas banku nozarei piemītošie riski, kas minēti arī Latvijas Nacionālajā AML/CFT risku novērtēšanas ziņojumā – sadarbība ar čaulu veidojumiem, ārvalstu korupcija un kukuļošana, noziedzīgi nodarījumi nodokļu jomā, kā arī sadarbība ar finanšu starpniekiem.

LKA biedri apņēmušies ievērot vadlīnijas, nodrošinot vienotu augstāko standartu izpildi. LKA aicina arī citus finanšu pakalpojumu sniedzējus pievienoties un ievērot šo politiku.

Īsumā par LKA politiku un vadlīnijām

  • Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju piemērošanas politika definējusi vienotas paaugstinātas prasības sadarbībai ar čaulas veidojumiem, t.i., uzņēmumiem, kam nav saistības ar reālu saimniecisko darbību vai kas neveido saimnieciskās darbības veidam atbilstošu ekonomisko vērtību. Mērķis ir panākt lielāku caurskatāmību korporatīvajās struktūrās un darījumos, kurus apkalpo LKA biedri.
  • Vadlīnijas par paaugstināta riska jurisdikcijām nosaka, ka bankas nesadarbojas ar Finanšu darbības darba grupas (Financial Action Task Force (FATF) noteiktajām augsta riska jurisdikcijām. Īpaša piesardzība bankām jāievēro sadarbībā ar citām jurisdikcijām, kam dažādos starptautiski atzītos sarakstos ir augsta riska rangs, piemēram, nekāda netieša vai tieša sadarbība ar personām un uzņēmumiem no Ziemeļkorejas.
  • Jaunā nozares politika paredz arī nulles toleranci pret likuma pārkāpumiem un prettiesisku darbību, kā arī stiprināt aktīvu sadarbību ar valsts iestādēm un tiesībsargājošajām iestādēm.
  • Bankām noteikta nepārprotama nesadarbošanās ar uzņēmumiem, kas ir nelicencēti finanšu starpnieki, vai kompānijām, kas izveidotas ar mērķi izvairīties no nodokļu nomaksas.
  • Bankas savā darbībā atzīst un ņem vērā ar to darbību saistīto valstu, tajā skaitā ASV, normatīvo aktu principus AML/CFT jomā. LKA vadlīnijas nosaka OFAC sankciju ievērošanu ASV dolāros un jebkurā citā valūtā, atsevišķos gadījumos ieviešot “ievēro vai paskaidro” principu. Latvijas bankām juridiski saistoša ir Eiropas Savienības (ES) un Latvijas normatīvo aktu prasību ievērošana, tai pašā laikā atbilstība ASV regulējošām prasībām, tostarp OFAC, ir priekšnoteikums stabilu un nepastarpinātu attiecību veidošanai ar ASV finanšu tirgus dalībniekiem un korespondentbankām. Starptautisko standartu un labākās prakses ievērošana stiprinās banku uzticamību, mazinot iespējamos banku reputācijas riskus.
  • LKA paredzēta aktīva loma šīs politikas īstenošanā, tajā skaitā nodrošinot atbalstu politikā noteikto principu piemērošanā, piemēram, izveidojot jaunu ārēju trauksmes cēlāja kanālu. Tas paredz iespēju bankas atbildīgajam speciālistam turpmāk ziņot arī anonīmi par iespējamu pārkāpumu uz speciālu LKA e-pasta adresi: whistle@financelatvia.eu, nodrošinot papildu atturēšanās mehānismu. Jāatzīmē, ka trauksmes cēlājam nav tiesību izpaust LKA neizpaužamās ziņas par klientu vai tā darījumiem.
  • LKA vadlīnijas neatkarīgajai ārējai bankas AML/CFT programmas pārbaudei nosaka vienotus nozares standartus, lai veicinātu kopīgu un salīdzināmu pieeju banku vidū. Vadlīnijas paredz, ka bankām ārējas pārbaudes jāveic reizi 18 mēnešos.  

Banku sasniegtie rezultāti cīņā ar finanšu noziegumiem

Banku nozarē uzsākts būtisks pārmaiņu process, lai pastiprinātu cīņu ar finanšu noziegumiem. Tas norit piecos galvenajos atbilstības jomas virzienos - korporatīvā pārvaldība, iekšējā kontrole, speciālistu apmācības, ārējais novērtējums, kā arī banku automatizēto sistēmu pilnveidošana - sevišķu uzmanību pievēršot iekšējās kontroles sistēmu uzlabošanai.

2016. gadā ASV eksperti veica neatkarīgu izvērtējumu 11 LKA biedru bankās. Pēc ASV izvērtējuma, tika izstrādāti detalizēti darbības atbilstības uzlabošanas plāni, kas bankām jāievieš līdz 2017.gada beigām un 2018. gada sākumam. Līdz šim sasniegtie rezultāti ir vērā ņemami:

  • līdz 2017. gada 3. ceturksnim plānots, ka bankas ieviesušas jau 90% no plānotajiem pasākumiem;
  • arī šogad Latvijas bankas turpina mainīt savus biznesa modeļus un atsakās no paaugstināta riska klientiem, kā arī klientiem, kuri nevēlas sniegt par sevi un saviem darījumiem pietiekami izvērstu informāciju. 2016. gadā paaugstināta riska klientu skaits samazinājies vēl par 39% salīdzinājumā ar 2015. gadu;
  • pastiprināta uzmanība tiek pievērsta procesu tālākai automatizācijai. Būtiskie ieguldījumi IT sistēmās maksimāli automatizē klientu un to darījumu pārraudzību, un ir efektīvi rīki iespējamo prettiesisko darbību laicīgākai identifikācijai un novēršanai.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas politiku un vadlīnijas

Biedri

Asociētie biedri