Latvijas Komercbanku asociācijai (turpmāk – LKA), pārstāvot Latvijas banku sektoru, ir neiecietīga attieksme pret pārkāpumiem un Latvijas banku sistēmas izmantošanu prettiesiskām darbībām, kas neatbilst starptautiskajai praksei un tiesībām.

 LKA atbalsta banku nozares uzraugošo institūciju skaidru un izlēmīgu rīcību konstatēto trūkumu novēršanā, kā arī sagaida vispusīgu izmeklēšanu tiesībsargājošo iestāžu pusē, lai varētu pamatoti vērsties pret fiziskām un juridiskām personām, ieskaitot banku akcionārus, amatpersonas un darbiniekus, kas mēģina izmantot vai izmanto Latvijas finanšu sistēmu prettiesiskiem mērķiem.

Latvijas banku nozare ir apņēmusies ievērot Eiropas Savienības (ES), Apvienoto Nāciju Organizācijas (ANO), Latvijas un arī atsevišķu ārvalstu, piemēram, ASV, noteiktās prasības AML/CFT un starptautisko finanšu sankciju jomā un turpinās iesāktās aktivitātes, lai nepieļautu banku iesaistīšanos vai to izmantošanu finanšu noziegumiem.  

Vērtējot Latvijas banku sektora paveikto finanšu noziegumu apkarošanā, kopš 2016. gada noticis būtisks pārmaiņu process, lai Latvijas banku sistēma netiktu izmantota noziedzīgiem mērķiem. Banku nozare izprot situācijas nopietnību un turpinās vēl aktīvāk risināt Latvijas banku sektora problēmas, kas iepriekš bija saistītas ar pārmērīga riska uzņemšanos.

2017. gada vasarā nozarei izdevās vienoties par augstāko standartu ieviešanu un ievērošanu, izstrādājot un LKA Padomē oktobrī apstiprinot nozares pašregulācijas dokumentus – Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas (AML/CFT) politika un vadlīnijas. Pieņemtie pašregulācijas dokumenti ir nozīmīgs solis LKA mērķa sasniegšanā – tuvākajos 2-3 gados savu biedru vidū sasniegt augstākos starptautiskos standartus finanšu noziegumu novēršanā un apkarošanā.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas, terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju piemērošanas politika definējusi vienotas paaugstinātas prasības sadarbībai ar čaulas veidojumiem, t.i., uzņēmumiem, kam nav saistības ar reālu saimniecisko darbību vai kas neveido saimnieciskās darbības veidam atbilstošu ekonomisko vērtību. Mērķis ir panākt lielāku caurskatāmību korporatīvajās struktūrās un darījumos, kurus apkalpo LKA biedri.

Vadlīnijas par paaugstināta riska jurisdikcijām nosaka, ka bankas nesadarbojas ar Finanšu darbības darba grupas (Financial Action Task Force (FATF) noteiktajām augsta riska jurisdikcijām. Īpaša piesardzība bankām jāievēro sadarbībā ar citām jurisdikcijām, kam dažādos starptautiski atzītos sarakstos ir augsta riska rangs, piemēram, nekāda netieša vai tieša sadarbība ar personām un uzņēmumiem no Ziemeļkorejas. Jaunā nozares politika paredz arī nulles toleranci pret likuma pārkāpumiem un prettiesisku darbību, kā arī stiprināt aktīvu sadarbību ar valsts iestādēm un tiesībsargājošajām iestādēm.

Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas politika un vadlīnijas

 

Biedri

Asociētie biedri