Kopš 2016. gada Latvijas banku nozarē uzsākts būtisks pārmaiņu process, lai vēl vairāk pastiprinātu cīņu ar finanšu noziegumiem un nodrošinātu ilgtspējīgu banku sektora attīstību. Atbilstības procesu pilnveidi veic gan asociācija, gan katra banka.

Asociācija apņēmusies tuvākajos 2 3 gados savu biedru vidū sasniegt augstākos standartus finanšu noziegumu novēršanā un apkarošanā.


Pilnveides process notiek piecos galvenajos attīstības jomas virzienos:

 • Korporatīvā pārvaldība,
 • Iekšējā kontrole,
 • Banku darbinieku apmācības,
 • Ārējais novērtējums,
 • Banku automatizēto sistēmu pilnveidošana – sevišķu uzmanību pievēršot iekšējās kontroles sistēmu uzlabošanai.

Būtisks solis: pašregulācijas dokumenti AML/CFT jomā, nosakot augstākus standartus

2017. gada oktobrī asociācijas padome apstiprināja pašregulācijas dokumentus  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas politiku un vadlīnijas. Tas iezīmē jaunu asociācijas darbības virzienu un apliecina banku nozares augsto profesionālo briedumu. Asociācija sekos vadlīniju ieviešanai asociācijas biedru vidū, kā arī, balstoties risku izvērtējumā un vispārpieņemto standartu attīstībā, pilnveidos vadlīnijas vai, ja nepieciešams, izdos jaunas vadlīnijas.

Finanšu nozares asociācijas izpēte: kopīgais klientu izpētes rīks 

Veikts izvērtējums par kopīgo klientu izpētes rīku

 • Finanšu nozares asociācija veica izpēti par kopīgo klientu izpētes rīku
 • Katrai valstij ir sava pieeja kopīgo klientu izpētes rīku izveidei
 • Kopīgais klientu izpētes rīks sniedz nozīmīgu ieguldījumu cīņā ar finanšu noziegumiem

Resursu kopīgošana un inovāciju plaša izmantošana cīņai ar finanšu noziegumiem ir šodienas pasaules aktualitāte. Īpaši aktuāli ir pastāvīgi uzlabot klientu izpētes sistēmas un veidot platformas, kurās notiek dalīšanās ar informāciju. Mērķis skaidrs un nepārprotams – stiprināt spēju mazināt ar Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju un terorisma finansēšanu jeb NILLTF saistītos riskus.

Katra valsts un finanšu institūcijas izvēlas sev visērtākos risinājumus, tādējādi kopumā attīstās individuāli risinājumi. Visaugstāko atbilstības standartu sasniegšanai būtiski ikvienai valstij sadarbībā ar finanšu nozari un, iesaistot lielākos reālā ekonomikas sektora pārstāvjus, nolemt par labāko veidu kopīgo klienta izpētes rīku jeb shared KYC utility izveidei. Augstāko atbilstības standartu sasniegšana un pastāvīga uzturēšana uzlabo valsts starptautisko reputāciju un uzticamību, kā arī mazina kopējo administratīvo slogu, klientu un sadarbības partneru izpētes izmaksas.

Turpinot konsekventi nodrošināt atbilstību labākajai pasaules praksei atbilstības jomā Latvijā, Finanšu nozares asociācija (turpmāk – Asociācija) sagatavoja izvērtējumu par iespējām Latvijā ieviest kopīgo klienta izpētes rīku. Izvērtējums sniedz plašu ieskatu iespējamajos modeļos un to priekšrocībās.

 

“Pagājušajā gadā Latvijā tika ieviests inovatīvais risinājums – publiskās un privātās informācijas apmaiņas partnerības modelis, kura aizsākumi meklējumi Apvienotajā Karalistē. Rīgā 2018. gada 23. novembrī notika augsta līmeņa darba semināri par tehnoloģiju risinājumiem “Pazīsti savu klientu” principa nodrošināšanai un informācijas apmaiņas partnerībām finanšu noziegumu efektīvākai apkarošanai “AML/CFT: RegTech & Partnerships”. Pasākumus organizēja Asociācija sadarbībā ar ACAMS Baltics Chapter, Microsoft un Citadeli. Strādājot ar pasākuma laikā gūtajām atziņām, sadarbojoties ar partneriem gan publiskajā, gan privātajā sektorā, Asociācija ir pabeigusi izvērtējumu par iespējām Latvijā ieviest kopīgo klienta izpētes rīku jeb shared KYC utility.” 

Jānis Brazovskis, CAMS, Finanšu nozares asociācijas valdes loceklis.

 

Būtiskākais Asociācijas izvērtējumā par izpētes rīka iespējamajiem modeļiem:

 • daļa likuma subjektu izveido vienotu ārpakalpojuma sniedzēju noteiktam klienta izpētes procesam; šāds modelis šobrīd iecerēts Eiropas Komisijas tikko saskaņotajā Ziemeļvalstu KYC Utility projektā;
 • kopīgais klienta izpētes rīks darbotos līdzīgi kā jebkurš kredītinformācijas birojs, ļaujot apmainīties ar informāciju AML/CFT riska pārvaldīšanai standartizētā veidā (Jāņa Timermaņa, A/s “Kredītinformācijas birojs” vadītāja prezentācija par KYC Utility and other innovations for AML 11. jūnijā Oslo, Norvēģijā angļu valodā ir pieejama šeit. Papildus informācija: Shared KYC utility Edgars Pastars Association May 2019 un KYC-models-and-mechanisms-Ragnar-Toomla-SEB-May-2019);
 • persona noteiktā formā glabā savus identifikācijas datus un galvenos datus no publiskiem reģistriem (arī par nodokļu nomaksu), un šos datus persona par sevi var nodot komersantam, neaizpildot detalizētas anketas katru reizi par datiem, kas ir valsts rīcībā; modelis darbojas Singapūrā, kā arī šobrīd Eiropas Komisijas finansēta projekta ietvaros tiek apspriests Baltijā (DIGINNO KYC project – Is cross-border KYC possible? Rainer Osanik presentation PDF).


Īpaši jāuzsver:

 • rīks neparedz izņēmumu neveikt klienta izpēti vai tikai paļauties uz cita veikto klienta izpēti;
 • rīks tikai dod plašāku informāciju likuma subjektiem un komersantiem, ko tie citādi nevarētu iegūt;
 • rīks mazinātu klientam un sadarbības partnerim nepieciešamību vairākiem likuma subjektiem vai sadarbības partneriem iesniegt vienu un to pašu informāciju.

Izvērtējumā uzsvērts, ka pamatā kopīgais klienta izpētes rīks attiektos uz juridiskajām personām, bet uz fiziskajām personām – īpašos augsta riska gadījumos vai, ja persona pati vēlētos nodot savus datus izmantojot šo rīku.
Ar pilnu izvērtējuma tekstu var iepazīties šeit: KYC utility izvērtējums jūnijs 2019 PDF

 Statusa ziņojums par paveikto un plānoto atbilstības jomā

Statusa ziņojumā apkopots paveiktais atbilstības jomā kopš 2016. gada, kā arī turpmākie asociācijas un nozares pāni.

2016. gada nogalē 11 asociācijas biedru bankās, kas orientējas uz ārvalstu klientu apkalpošanu, tika veikta neatkarīga pārbaude atbilstoši ASV regulējošām prasībām. Tās mērķis bija nodrošināt augstāko nozares standartu izpildi, iezīmējot pilnveidojamās jomas. Katrai pārbaudē iesaistītajai bankai izstrādāts darbības uzlabošanas plāns, un jau sasniegtie rezultāti ir vērā ņemami:

 

 • Paredzēts, ka līdz 2017.gada septembrim būs ieviesti jau 90% no pasākumu plāna konstatēto trūkumu novēršanai. Līdz 2017. gada beigām, 2018. gada sākumam plānots īstenot visus plānos ietvertos punktus.
 • Latvijas bankas sadarbojas ar klientiem, kuru saimniecisko darbību pārzina, atsakoties no paaugstināta riska klientiem. 2016. gadā paaugstināta riska klientu skaits samazinājies vēl par 39% salīdzinājumā ar 2015. gadu.
 • Sevišķa uzmanība pievērsta procesu tālākai automatizācijai. Būtiskie ieguldījumi IT sistēmās maksimāli automatizē klientu un to darījumu pārraudzību, un ir efektīvi rīki iespējamo prettiesisko darbību laicīgākai identifikācijai un novēršanai.

Katras bankas faktu lapa

Apkopotās 18 asociācijas biedru banku faktu lapas sniedz detalizētu informāciju par paveikto finanšu noziegumu novēršanā un apkarošanā.

Baltic International Bank
BlueOrange Bank
Citadele banka
Danske Bank A/S filiāle Latvijā
DNB banka
Expobank
LPB Bank
Meridian Trade Bank
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā
PrivatBank
Reģionālā investīciju banka
Rigensis Bank
SEB banka

Signet Bank 
Swedbank

Jomas aktualitātes

#atbilstība  #apmācības

Biedri

Asociētie biedri