Kopš 2016. gada Latvijas banku nozarē uzsākts būtisks pārmaiņu process, lai vēl vairāk pastiprinātu cīņu ar finanšu noziegumiem un nodrošinātu ilgtspējīgu banku sektora attīstību. Atbilstības procesu pilnveidi veic gan asociācija, gan katra banka.

Asociācija apņēmusies tuvākajos 2 3 gados savu biedru vidū sasniegt augstākos standartus finanšu noziegumu novēršanā un apkarošanā.


Pilnveides process notiek piecosgalvenajos attīstības jomas virzienos:

  • Korporatīvā pārvaldība,
  • Iekšējā kontrole,
  • Banku darbinieku apmācības,
  • Ārējais novērtējums,
  • Banku automatizēto sistēmu pilnveidošana – sevišķu uzmanību pievēršot iekšējās kontroles sistēmu uzlabošanai.

Būtisks solis: pašregulācijas dokumenti AML/CFT jomā, nosakot augstākus standartus

2017. gada oktobrī asociācijas padome apstiprināja pašregulācijas dokumentus  Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšanas novēršanas un sankciju ievērošanas politiku un vadlīnijas. Tas iezīmē jaunu asociācijas darbības virzienu un apliecina banku nozares augsto profesionālo briedumu. Asociācija sekos vadlīniju ieviešanai asociācijas biedru vidū, kā arī, balstoties risku izvērtējumā un vispārpieņemto standartu attīstībā, pilnveidos vadlīnijas vai, ja nepieciešams, izdos jaunas vadlīnijas.

Statusa ziņojums par paveikto un plānoto atbilstības jomā

Statusa ziņojumā apkopots paveiktais atbilstības jomā kopš 2016. gada, kā arī turpmākie asociācijas un nozares pāni.

2016. gada nogalē 11 asociācijas biedru bankās, kas orientējas uz ārvalstu klientu apkalpošanu, tika veikta neatkarīga pārbaude atbilstoši ASV regulējošām prasībām. Tās mērķis bija nodrošināt augstāko nozares standartu izpildi, iezīmējot pilnveidojamās jomas. Katrai pārbaudē iesaistītajai bankai izstrādāts darbības uzlabošanas plāns, un jau sasniegtie rezultāti ir vērā ņemami:

  • Paredzēts, ka līdz 2017.gada septembrim būs ieviesti jau 90% no pasākumu plāna konstatēto trūkumu novēršanai. Līdz 2017. gada beigām, 2018. gada sākumam plānots īstenot visus plānos ietvertos punktus.
  • Latvijas bankas sadarbojas ar klientiem, kuru saimniecisko darbību pārzina, atsakoties no paaugstināta riska klientiem. 2016. gadā paaugstināta riska klientu skaits samazinājies vēl par 39% salīdzinājumā ar 2015. gadu.
  • Sevišķa uzmanība pievērsta procesu tālākai automatizācijai. Būtiskie ieguldījumi IT sistēmās maksimāli automatizē klientu un to darījumu pārraudzību, un ir efektīvi rīki iespējamo prettiesisko darbību laicīgākai identifikācijai un novēršanai.

Katras bankas faktu lapa

Apkopotās 18 asociācijas biedru banku faktu lapas sniedz detalizētu informāciju par paveikto finanšu noziegumu novēršanā un apkarošanā.

Baltic International Bank
BlueOrange Bank
Citadele banka
Danske Bank A/S filiāle Latvijā
DNB banka
Expobank
LPB Bank
Meridian Trade Bank
Nordea Bank AB Latvijas filiāle
Norvik Banka
OP Corporate Bank plc filiāle Latvijā
PrivatBank
Reģionālā investīciju banka
Rigensis Bank
SEB banka

Signet Bank 
Swedbank

ABLV Bank (2018. gada 6. martā ABLV banka izstājās no Finanšu nozares asociācijas)

Jomas aktualitātes

#atbilstība #apmācības

Biedri

Asociētie biedri