Finanšu nozares globālās prognozes liecina, ka nākamajos trīs gados banku sektors piedzīvos straujāku attīstību nekā pēdējos 30 gados.

Latvijas banku sektors šai straujajai attīstībai ir gatavs un jau šobrīd ievēro augstākos darbības standartus, sniedz modernus un daudzveidīgus finanšu pakalpojumus visplašākajam klientu lokam attāli un klātienē. Asociācijas mērķis ir veicināt turpmāku Latvijas finanšu sektora attīstību, fokusējoties uz plaša klāsta inovatīvu pakalpojumu ar augstu pievienoto vērtību pieejamību, un konkurētspēju vienotajā Eiropas Savienības tirgū;

 

Stratēģiskās attīstības komiteja

Ar nozares attīstības jautājumiem strādā asociācijas Stratēģiskās attīstības komiteja. Tās uzdevumi ir:

 • Veidot kopējo skatījumu uz Latvijas banku sektora sniegto finanšu pakalpojumu attīstības stratēģiju
 • Veicināt diskusiju par Latvijas banku sektora lomu Latvijas, reģiona un globālajā vērtības radīšanas ķēdē.

Galvenie asociācijas darbības virzieni attīstības jomā

 • Starptautiskie biznesa pakalpojumu centri
 • Konkurētspēja vienotajā ES tirgū
 • Kreditēšanas pieaugums
 • Uzņēmējdarbības vides uzlabošana

Starptautiskie biznesa pakalpojumu centri

Attīstības jomā asociācijas mērķis ir veicināt turpmāku Latvijas finanšu sektora izaugsmi, lai tam veidotos augsta pievienotā vērtība un būtu pieejams tādu inovatīvu produktu klāsts, kas dotu iespēju efektīvi konkurēt vienotajā ES tirgū. Kā labu piemēru var minēt Latvijas tālāku iesaistīšanos starptautisko biznesa pakalpojumu centru (SBPC) jeb dalīto pakalpojumu un biznesa procesu ārpakalpojumu sniegšanā.

Jau šobrīd šajā segmentā Latvijā darbojas SEB, Swedbank un DNB dalīto pakalpojumu centri, kuri grupas ietvaros veic IT, norēķinu, grāmatvedības, cilvēkresursu vadības un citus pakalpojumus.

Aplēses rāda, ka šajā segmentā Latvijā – Rīgā un lielajās pilsētās – varētu radīt līdz pat 10 tūkstošiem jaunu darbvietu papildus patlaban esošajām 6000 – 8000 darbvietām. Tāpēc banku nozare aktīvi strādā pie SBPC pakalpojumu attīstības Latvijā, tostarp norit diskusijas ar Ekonomikas ministriju, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūru, Rīgas domi un nekustamo īpašumu attīstītājiem. Viens no plānotajiem soļiem ir parakstīt memorandu ar iesaistītajām pusēm un kopā ar valdību izstrādāt rīcības plānu par to, kas jāpaveic, lai atvieglotu SBPC pakalpojumu ienākšanu Latvijā.

Daži fakti. SBPC attīstība – ko iegūtu sabiedrība?

10 tūkstoš jaunu darbavietu starptautiskajos uzņēmumos Rīgā:

 • 85 – 95 miljoni eiro darbaspēka nodokļos
 • 110 – 120 miljoni eiro kopējie gada ienākumi darbiniekiem
 • Darba vietas ar vidējo algu vismaz 1400 eur mēnesī
 • Motivācija studentiem palikt Latvija, aizbraukušajiem atgriezties

Konkurētspēja vienotajā ES tirgū

Jaunais regulējums Eiropā – Maksājumu pakalpojumu direktīva ((PSD2) un EiDAS regula) – paver Latvijas finanšu sektoram vēl nebijušas iespējas sniegt pakalpojumus citās Eiropas valstīs, jo vienotais Eiropas banku tirgus ir otrs lielākais tirgus pasaulē.
Asociācija uzskata, ka direktīvas ieviešana atvērs maksājumu pakalpojumu tirgu jauniem spēlētājiem, pavērs iespējas trešajām pusēm un jaunu pakalpojumu radīšanai finanšu sektorā.

Straujākai attīstībai Eiropas līmenī saredzam nepieciešamību pēc vienota ES regulējuma visiem finanšu pakalpojumu sniedzējiem (same activity, same regulation), tādējādi veicinot konkurētspēju un pārrobežu darbību, kā arī mazinot tirgus fragmentāciju. Latvijai kā mazai valstij ar ierobežotu tirgu vienādi nosacījumi nozīmē iespēju konkurēt plašākā mērogā. Jo vairāk ir regulu, jo noteikumi ir līdzīgāki, jo labāk mūsu uzņēmumiem. Eiropas Banku federācijas ietvaros mēs ar savu atvērtību un vēlmi pielietot jaunas finanšu tehnoloģijas atšķiramies no citām valstīm.

Kreditēšanas pieaugums

Kreditēšanas aktivizēšana un kredītportfeļa palielināšana par 10% nākamo trīs gadu laikā ir viens no banku attīstības stratēģiskajiem darbības virzieniem. Tā sasniegšana iespējama, sadarbojoties visām iesaistītajām pusēm – uzņēmējiem, valsts institūcijām un bankām. Šeit svarīga loma ir sadarbībai ar Altum, gan ieviešot Eiropas Savienības struktūrfondu programmas, gan izmantojot Altum atbalsta programmas – daudzdzīvokļu dzīvojamo ēku siltināšanai, portfeļgarantijām, garantijām maziem un vidējiem uzņēmumiem, kā arī citas.

Bankas, līdzīgi kā līdz šim, turpinās kreditēt Latvijas biznesa attīstību un mājsaimniecības. Kā viens no kreditēšanas pieauguma risinājumiem ir valsts atbalsta programmas pirmā mājokļa iegādei galvojuma saņēmēju loka paplašināšana, paredzot iespēju galvojumu saņemt ne tikai ģimenēm ar bērniem, bet arī jaunajiem speciālistiem mājokļa iegādei.

Uzņēmējdarbības vides uzlabošana

Latvijas bankas ir nozīmīga tautsaimniecības sastāvdaļa, jo tās veic norēķinus, tajās tiek glabāti uzņēmumu brīvie naudas līdzekļi, kā arī nepieciešamības gadījumā uzņēmēji bankās var saņemt aizdevumus. Tādēļ uzņēmējdarbības vides uzlabošanu saredzam kā vienu no būtiskākajiem faktoriem banku un arī citu Latvijas tautsaimniecības nozaru attīstībai.

Galvenie virzieni:

 • Nodokļu reformas izstrāde un ieviešana, tostarp ēnu ekonomikas izskaušana
 • Ieguldījuma konta regulējuma ieviešana
 • Sadarbības veicināšana ar Valsts ieņēmumu dienestu nodokļu administrēšanas, kontu reģistra, uzņēmējdarbības vides uzlabošanā un informācijas apmaiņā
 • Sadarbības pilnveide ar Zemesgrāmatu jautājumā par nostiprinājumu procesu uzlabošanu un hipotēku efektivizēšanu, lai klientiem nodrošinātu pēc iespējas ērtus un drošus risinājumus hipotēku saņemšanai
 • Maksātnespējas regulējuma pilnveidošana

Asociācija ar savu ekspertīzi pastāvīgi piedalās dialogā ar likumdevēju un izpildvaras pārstāvjiem labākas vides veidošanai uzņēmējdarbībai.

Jomas aktualitātes

#attīstība #kreditēšana

Biedri

Asociētie biedri