Slēgtais kopīgais klientu izpētes rīks

Klienta izpētes rīka izveidošanas un izmantošanas mērķis ir pilnvērtīga klienta izpētes veikšana un darījumu uzraudzība, pārbaudīt klienta sniegto datu patiesumu, ievērojot būtiskas sabiedrības intereses noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas efektīvai novēršanai un ņemot vērā šo nelikumīgo darbību radītos apdraudējumus demokrātiskai sabiedrībai un sabiedrības drošībai.

Pastāv divi kopīgo klientu izpētes rīku veidi atbilstoši tajos esošās informācijas pieejamībai – slēgtais un atklātais kopīgais klienta izpētes rīks. Slēgtā kopīgā klientu izpētes rīka ietvaros likuma subjekti var izveidot paši savu privāto klientu izpētes rīku un izmantot to vienas uzņēmumu grupas sastāvā vai vairāku likuma subjektu slēgtā grupā. Asociācija ir šāda slēgtā kopīgā klientu izpētes rīka koordinējošais punkts.

Likuma subjektam, kas vēlas pievienoties slēgtajam kopīgajam klientu izpētes rīkam, tādējādi kļūstot par licencēta rīka uzturētāja klientu un iegūstot tiesības izmantot rīka funkcionalitātes, jāiesniedz elektroniski parakstīts pieteikums Asociācijai, kas ir slēgtā kopīgā klientu izpētes rīka koordinējošais punkts, un nosūtot to uz Asociācijas e-pastu: infosharing@financelatvia.eu.

Lai iesniegtu pieteikumu, likuma subjektam jāatbilst virknei prasību par ko pievienošanās procesā tiks informēts pieteikuma iesniedzējs un tiks lūgts iesniegt neatkarīgu atzinumu, tostarp, šādām prasībām:

Pieteikšanās process – pēc pieteikuma saņemšanas Asociācija veiks pieteikuma sākotnējo izvērtējumu un nepieciešamības gadījumā sazināsies ar pieteikuma iesniedzēju, lai precizētu pieteikumā norādīto informāciju. Ja pieteikumā norādītā informācija ir korekta un papildus informācija nav nepieciešama, Asociācija sazināsies ar pieteikuma iesniedzēju, lai izskaidrotu turpmāko pieteikšanās procesu, kā arī lūgs pieteikuma iesniedzējam parakstīt konfidencialitātes līgumu par turpmāk saņemtās informācijas un dokumentu neizpaušanu trešajām personām. Pēc visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas Asociācija 30 dienu laikā sniedz atzinumu par pieteikuma iesniedzēja atbilstību prasībām pievienoties slēgtajam kopīgajam klientu izpētes rīkam. Pozitīva Latvijas Finanšu nozares asociācijas atzinuma gadījumā pieteikuma iesniedzējs būs tiesīgs pievienoties kopīgajam informācijas apmaiņas datubāzes līgumam, pēc kā parakstīšanas pieteikuma iesniedzējs būs tiesīgs noslēgt individuālo informācijas apmaiņas datubāzes pakalpojumu līgumu ar licencētu slēgtā kopīgā klientu izpētes rīka risinājuma uzturētāju un sadarbībā ar uzturētāju uzsākt izstrādņu veidošanu informācijas apmaiņas uzsākšanai.

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Lapas - 0

Skatīt vairāk