Ombuds sniedz palīdzību banku klientiem iespējamo domstarpību noskaidrošanā un risināšanā ar Latvijas bankām par to rīcību vai sniegtajiem pakalpojumiem.

Ombuds ir neatkarīgs savu lēmumu pieņemšanā. Ombudam ir pienākums garantēt pušu personas, kontu, noguldījumu un darījumu noslēpumu.

Asociācijas ombuds ir neitrāls mediators un neatkarīgs savu lēmumu pieņemšanā. Tā darbības mērķis ir noskaidrot apstākļus un panākt vienošanos starp klientiem un bankām.

Latvijas Komercbanku asociācijas ombuds infolapa

VĒRŠANĀS PIE OMBUDA

Pie obmuda var vērsties gadījumā, ja nav izdevies vienoties ar savu banku par radušos situāciju, piemēram, ja:

  • radušās problēmas komunikācijā un sadarbībā ar banku;
  • bankomāts nav izdevis pieprasīto naudas summu;
  • naudas pārskaitījums nav noticis vai nosūtīts citam adresātam.

Būtiskākie strīdi, ko asociācijas ombuds risina, ir par Latvijā reģistrētas kredītiestādes - Latvijā darbojošās ārvalstu kredītiestādes filiāles vai Latvijā darbojošās ārvalstu kredītiestādes pārstāvniecības - rīcību un tās sniegtajiem pakalpojumiem

Sākot ar 18.05.2018. Asociācijas ombuds izskata strīdus ne tikai par patērētājiem, bet arī par juridiskajām personām. Ja strīds ir par konta slēgšanu pēc bankas iniciatīvas:

  • strīda izskatīšana notiek mutvārdu vai rakstveida procesā;
  • strīda risinājumam ir rekomendējošs raksturs; lēmums pusēm ir saistošs tikai tad, ja puses ir rakstiski piekritušas tam, ka strīda risināšanas rezultāts ir saistošs un tam piekrīt;
  • strīdu izskata divu mēnešu laikā kopš sūdzības iesniegšanas.

Asociācijas ombuds ir reģistrēts PTAC Ārpustiesas patērētāju strīdu risinātāju datubāzē

PIETEIKUMA IESNIEGŠANA UN IZSKATĪŠANA

Ombuds izskata sūdzību divu mēnešu laikā no sūdzības iesniegšanas vai trūkumu novēršanas brīža. Ja objektīvu iemeslu dēļ termiņu nav iespējams ievērot, ombuds to var pagarināt. Sūdzību izskatīšana detalizētāk skaidrota ombuda Reglamentā un Nolikumā.

Pieteikums fiziskai personai

Pieteikums juridiskai personai

Piekrišana personas datu apstrādei un informācijas sniegšanai

Drošības nauda par sūdzības izskatīšanu

Iesniedzot sūdzību ombudam, jāiemaksā drošības nauda par sūdzības izskatīšanu 20 eur apmērā. Ja ombuds sūdzību atstāj bez izskatīšanas, kā arī ja pilnīgi vai daļēji apmierina, drošības naudu atmaksā sūdzības iesniedzējam. Savukārt, ja sūdzības pārbaudes lieta tiek izbeigta vai sūdzību noraida pilnā apmērā, drošības naudu neatmaksā.

KONTAKTI

Asociācijas ombuds Aivars Graudiņš
tālr. +371 67284562 
e-pasts: ombuds@financelatvia.eu 

Rekvizīti maksājuma veikšanai:

Saņēmējs: Biedrība "Latvijas Finanšu nozares asociācija", reģ. Nr. 40008002175
Saņēmēja banka: konts Nr. LV48UNLA0001000700732, SEB banka, kods UNLALV2X
Summa: 20 EUR
Maksājuma mērķis: Drošības nauda par sūdzības izskatīšanu.

DARBĪBAS PĀRSKATI

Asociācijas ombuda pārskats (2021) PDF

Asociācijas ombuda pārskats (2020) PDF

Asociācijas ombuda pārskats (2019) PDF

Asociācijas ombuda pārskats (2018) PDF

Asociācijas ombuda pārskats (2017) PDF

Asociācijas ombuda pārskats (2016) PDF

Biedri

Asociētie biedri