Līzings

Prasības tirgotājiem

Prasības līzinga kompāniju sadarbības partneriem – transportlīdzekļu un tehnikas tirgotājiem

 

Transportlīdzekļu un tehnikas tirgotājiem un to darbiniekiem, pieņemot līzinga pieteikumus no potenciālajiem Latvijas Finanšu nozares asociācijas (FNA) asociēto biedru klientiem, kā arī slēdzot FNA asociēto biedru vārdā ar klientiem līzinga līgumus, ir pienākums ievērot Noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma un proliferācijas finansēšanas novēršanas likumā (turpmāk – Likums) prasības.

 

Lai nodrošinātu Likuma prasību ievērošanu, nepieciešams veikt regulāru darbinieku apmācību, lai pilnveidotu viņu prasmi konstatēt neparasta darījuma pazīmes un aizdomīgus darījumus un izpildīt iekšējās kontroles sistēmā paredzētās darbības. Ar regulāru apmācību tiek saprasta apmācība ne retāk kā vienu reizi gadā.

 

Ņemot vērā iepriekš minēto, FNA aicina transportlīdzekļu un tehnikas tirgotājus nodrošināt, ka visi darbinieki, kas ir iesaistīti sadarbībā ar FNA asociētiem biedriem, būtu saņēmuši apmācības noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas (AML) jomā un saņēmuši par to apliecinājumu. Apmācības jāiziet tiem darbiniekiem, kas nokārtojuši eksāmenu vairāk kā pirms 12 mēnešiem, kā arī jaunajiem darbiniekiem. FNA biedri patur iespēju pieprasīt apliecinājumu tam, ka konkrētā sadarbības partnera darbinieks nokārtojis eksāmenu AML jomā.

 

Lai nodrošinātu atbilstošo apmācību veikšanu, FNA piedāvā iespēju transportlīdzekļu un tehnikas tirgotāju darbiniekiem to iziet pie “Compliance Baltic”, kas ir FNA sadarbības partneris. E-apmācību kursa saturs ir saskaņots ar FNA un tas ir pielāgots tieši līzinga darījumu specifikai.

 

Lai pieteiktu darbiniekus e-apmācībām uz e-pastu: info@compliancebaltic.eu sūtāms pieteikums, kurā ir informācija par apmācāmo vārdiem, uzvārdiem, amatu, e-pasta adresi, kā arī maksātāja (transportlīdzekļu vai tehnikas tirgotāja) rekvizīti, kam jāizraksta rēķins. Katrs reģistrētais dalībnieks saņem uzaicinājuma un piekļuves informāciju e-apmācību kursam, kas ir pieejams internetā. No reģistrētā dalībnieka tiek saņemta piekrišana viņa personas datu apstrādei saistībā ar apmācību un izpaušanai FNA biedriem.

 

Jautājumu gadījumā aicinām sazināties ar mums, rakstot:  info@fiancelatvie.eu vai telefoniski
+371 287 18175.

Biežāk uzdotie jautājumi

 • Kā man rīkoties, ja atvaļinājuma laikā nevaru ierasties bankā, lai veiktu ikmēneša maksājumu?

Vispirms jau katram klientam iesakām padomāt par sev izdevīgākā maksājuma veikšanas veida izvēli, kur daudzos gadījumos nav nepieciešama paša klātbūtne. Latvijas bankas piedāvā šādas iespējas:

 

 1. noslēgt automātisko rēķinu apmaksu;
 2. maksājumu veikšanu internetbankā;
 3. apmaksāt rēķinu pirms termiņa, plānojot savu prombūtni un iespējas laicīgai apmaksai.
  esmu zaudējis darbu, taču ceru, ka tuvākajos mēnešos atradīšu jaunu. Taču līdz tam ikmēneša maksājumu veikt nevarēšu. Ko darīt?

Jums noteikti jāvēršas līzinga sabiedrībā, lai rastu abpusēji izdevīgu risinājumu šajā situācijā.

 • Ko darīt, ja uz līzinga ņemto automašīnu man nozog, iestājies ceļu satiksmes negadījums vai kāds ļaundaris sabojā?

 1. Ar KASKO apdrošināšanas niansēm lūdzam iepazīties Latvijas Apdrošinātāju Asociācijas mājas lapā, Šeit vai pie sava apdrošinātāja!
 2. Neatkarīgi no tā vai klients var lietot vai nevar lietot līzinga objektu, viņam ir jāturpina maksāt saskaņā ar līzinga līguma nosacījumiem. Tas vairāk attiecas uz gadījumiem, kad līzinga objekts ir nozagts vai pilnībā gājis bojā.
 3. Jāinformē līzinga sabiedrība rakstiskā (iesnieguma) formā. Nepieciešama arī informācija par to, kam par notikušo ir ziņots (policijai, apdrošināšanas kompānijai), notikušā apstākļi, iespējamie zaudējuma apmēri.
 4. Tā kā līzinga sabiedrība apdrošināšanas polisē ir minēts kā atlīdzības saņēmējs, tad, apdrošinātāji, pēc lēmuma pieņemšanas par to, ko darīt ar automašīnu, raksta līzinga sabiedrībai pieprasījumu par atlīdzības saņēmēju.

Tālāk iespējami divi varianti:

 

 1. Nauda tiek ieskaitīta servisa kontā, kurā tiks veikts automašīnas remonts;
 2. Nauda tiek pārskaitīta līzinga sabiedrības kontā.
 • Vai varu līzinga maksājumu atmaksāt pirms līgumā noteiktā termiņa?

Jā, protams, līzinga sabiedrības šādu iespēju paredz. Ja klients grib priekšlaicīgi izpirkt automašīnu, ir jāraksta iesniegums ar lūgumu izpirkt līguma objektu pirms līguma termiņa. Pēc iesnieguma saņemšanas tiek pieņemts lēmums atļaut priekšlaicīgi izpirkt automašīnu. Kad lēmums pieņemts, līzinga sabiedrības grāmatvedība izraksta gala rēķinu. Klientam ir jāapmaksā šis gala rēķins (kā arī parāds, ja tāds ir izveidojies). Pēc rēķina apmaksas līzinga kompānija veic atzīmi CSDD sistēmā, uz kuras pamata CSDD pārreģistrē automašīnu uz klienta vārda kā arī izraksta preču pavadzīmi, ja klients ir juridiska persona.

 • Vai es varu doties ārpus valsts ar automašīnu, kas ir ņemta uz līzinga?

Protams, līzinga līguma periodā varat doties ārpus Latvijas robežām. Lai izbrauktu uz ārzemēm, Jums no līzinga sabiedrības ir jāsaņem attiecīga pilnvara. Lai pilnvaras izsniegšanā nerastos aizkavēšanās, iesakām pārliecināties, ka nav izveidojies parāds par līzinga līgumu un ka Jūsu auto ir spēkā esoša KASKO apdrošināšanas polise, tā ir apmaksāta un darbojas teritorijā, uz kuru vēlaties doties. Vēršam uzmanību, ka līzinga sabiedrības pēc Krievijas iebrukuma Ukrainā ir ierobežojusi pilnvaru izsniegšanu uz tādām valstīm kā Krievija un Baltkrievija. Par iespējām saņemt pilnvarojumu doties uz šīm valstīm, lūgums vērsties pie sava finansētāja.

 • Kā jābūt noslēgtai KASKO apdrošināšanas polisei?

 1. polisei jābūt noslēgtai akceptētā apdrošināšanas kompānijā;
 2. polisē līzinga sabiedrība jāmin kā apdrošināšanas atlīdzības saņēmējs (īpašnieks);
 3. automašīnai jābūt apdrošinātai par tirgus vērtību;
 4. automašīnai jābūt pilnam KASKO segumam (piemēram, ceļu satiksmes negadījums, zādzība,laupīšana, uguns, dabas stihijas, vandālisma, u.c. riski).

Faktorings

Faktorings ir apgrozāmo līdzekļu finansēšana pret debitoru parādiem. Pēc būtības tas ir pakalpojums, kas radīts uzņēmumu naudas plūsmas uzlabošanai un kura pamatā ir naudas prasījuma (debitora parāda) nodošana faktoringa uzņēmumam, saņemot tūlītēju apmaksu. Līdz ar to faktorings dod Jums iespēju bez tiešas garantijas saņemt finansējumu, kura vienīgā “ķīla” ir debitoru parāds jeb līdzekļi, kas jāsaņem no pircējiem. Tādēļ faktoringa un rēķinu diskontēšanas pakalpojumu izmantošana nodrošina vienmērīgu naudas plūsmu un atvieglo tās plānošanu, samazina klientu apkalpošanas un administrēšanas izdevumus, kā arī samazina ar debitoru parādiem saistīto risku, tādējādi ļaujot uzņēmējiem vairāk resursu novirzīt savai pamatdarbībai.

 

Faktorings ietver finansēšanu, administrēšanu un naudas prasījuma tiesību pārņemšanu no pircējiem, kā arī riska samazināšanu rēķinu neapmaksāšanas gadījumā.

 • Praktiski jebkura faktoringa veida pamatdarbības shēma ir šāda:

 1. pārdevējs nodod preci vai pakalpojumu vairākiem pircējiem;
 2. pārdevējs nogādā vēl neapmaksāto rēķinu kopijas līzinga sabiedrībā;
 3. līzinga sabiedrība izmaksā avansa maksājumu pārdevējam par akceptētiem rēķiniem 80 – 90% apmērā no rēķinu summas;
 4. līzinga sabiedrība pēc noteikta laika (ierasti 30 līdz 90 dienas) saņem 100% rēķinu apmaksu no pircējiem;
 5. līzinga sabiedrība atmaksā rezervi (10 – 20%) pārdevējam, ieturot procentu maksājumus par finansējuma lietošanas laiku, saskaņā ar faktoringa līgumu.

 

Faktorings kā pakalpojums ir izdevīgs gan pārdevējiem, gan arī pircējiem. Ir vairākas nozares/sfēras, kuras faktoringa sniegtās priekšrocības izmanto ļoti aktīvi: vairumtirgotāji (saņemot maksājumus no lielveikaliem un veikalu tīkliem), ražotāji (preci pārdodot izplatītājiem), piegādātāji (preci pārdodot ražotājam), eksportētāji (izvērtējot pircēja maksātspēju), mazie un vidējie uzņēmumi (palielinot darbības efektivitāti), lielo projektu izpildītāji (konkurences apstākļos īsāks rēķinu apmaksas termiņš allaž tiek uzskatīts par priekšrocību).

 • Ko iegūst pārdevējs?

 1. iespēju saņemt ātru un elastīgu aizdevumu apgrozāmiem līdzekļiem;
 2. uzlabotu uzņēmuma likviditāti;
 3. iespēju saņemt pircēja/u novērtējumu par kredīta piemērotību;
 4. vienkāršotu naudas plūsmas plānošanu;
 5. iespēju palielināt pārdošanas apjomus;
 6. pastiprinātu kontroli pār parādniekiem;
 7. iespēju piedāvāt garākus apmaksas termiņus pircējam;
 8. iespēju nekavējoties norēķināties ar saviem piegādātājiem;
 9. uzlabotu darbu ar rezervēm, jo rodas vairāk brīvu līdzekļu preču iepirkšanai;
 10. iespēju vairāk laiku un resursus veltīt savai pamatdarbībai;
 11. sarūk debitoru administrēšanas izdevumi;
 12. uzlabojas parādnieku apmaksas disciplīna, jo, kā pierāda prakse, uzņēmumu respekts pret finansu institūcijām ir izteiktāks.
 • Kāds labums pircējam?

 1. vienkāršoti var plānot naudas plūsmu;
 2. vienkāršota apmaksa pārdevējam (noteikts apmaksas termiņš, forma, adrese);
 3. iespēja iegūt pievilcīgākus apmaksas noteikumus no pārdevēja.

Par mums

Kļūt par biedru

Nesen meklētais

Dokumenti

Dokumenti - 0
Lapas - 0

Skatīt vairāk